Tampico dating sites Dating kp st zajka

n r£:::::::;f"" dl Ka Mn odrjjvantc vne 11, stepcn poiii-ianosr.! Koji qa lvnl radnlfc dt'll Kustoc /V-.o " nstoll podael.

I«tno,t» Iatorijeko-kulturna Arapski i djsllni Jno ri: CUVARI JUGOSLAVUE - SURADN1CI UDBE U DIH 1 )toju ja u»J»"" Obrada na Voju uanjaran Karaman iahir i Esfovic Febim H].»l O,tl Ti»V«*l . Tecici - i'oca Bastasi - Poca Narodnosl Osenjen Muslim an i D, 1 .„ j .„.,.o ' 1 1 » Zammanjt (vrttt pcala) Uoitelj prcdinefa gdje \t zaposkn Vrsia (K'«'il iljelilnostl OS Bastasi - Foe a Prosvjeta 1) SVob M ip(tm» r odnoano jirutni Sredii V"'-' '" it.

31±Z™^£*^3*ti T1ca,pre.na'kojima je b7o~"u's"mjere*r,; obra z !

-Praca/Foca If V -■' Gom Zde ' '"V^ „ , CCXTAR 'ih;n«cb(— ovic Godinainjeato, opltlna 1 SB rodj«i\)d da atrana drlavjja 1 drlava) l'J34,i'ro5a,iole •'oca, H. CUVAR1 JUGOSLA VIA ■ SURADNICI UDBE U Bill BEJTIC, (Zajka) Zahid - "Cibor" 1949.

Pi jade bb 2 onomski fukultet M«n» 1 Mjeato radne or^anliocljo 9lln« o Jlaeka " ?

Images, videos and audio are available under their respective licenses.

CUVARI JUGOSLAVUE - SURADNICI UDBE U BIH CENTAR SLUZBI DRZAVNE BEZBJEDNOSTI GORAZDE CU VAR1JUG0 SLA IDBE U DIH II AHMETBEGOVIC, (Fehima) Mustafa - "Informator" 1934. CUVARIJUGOSI i UDBE U BIH ci b& U K Heii ( I twin «w*Mdi* • Kojl gt opchi:.; i j*t OHj . Kao istoricar dao Je dragocjjen doprinos na raokri- nkavanju profesora iz Beo^rada koji su pokusali iskriviti istorijske cinjenice na savjetovanju istoricara na Tjentistu. radniki Taranin Omer Registarski bro j : i"Z&&0 Linija rada: 02 Datum evidentlr. OO PRIJEDLOG za brlsanje operatlvne veze "Ful" Na osnovu 51ana 17 Pravila o radu SDB predlaiem brlsanje Kurtovic S Enesa, operativna veza anga Sovana pod pseu donimom "Ful". godine u Zupfiidiraa, op Stina Goraide, Musliman, dr Savljanin SFRJ, KV metalski radnik, nalazi se na privremenom radu u inostranstvu NPI, nastanjen na adresi Knaupp str. godine SAGLASAN PQ£SEWRETAR s CUVAR1 JUGOSLAVIA ■ SURADNICI UDBE U BIH LIGATA, (Smaja) Semso - "Okean" 1943. veza u i Jorazdu za pruaanje podataka o nepri.iatelj'skim istupima medju prosvetnim ra- dnicima u Gorazdu. zavr Rana Ikola 111 fakultat atruena lkaclja Zavr Sio osnovnu 5ko1u, interna kvalifi kacija KV metalski radnik •' Hail* 1 njeafco radna oromnltaclja odj« ja Vlasiti "Klai-a Hub" u Nirnherqu SR Njemaika lo. c f2Gh^r Z' r CENTAR SLU2BI BEZBJEDNOSTI ^f' W SEKTOR SLUSBE DRZAVNE BEZBJEDNOSTI G R A 2 Op. veza bri Se iz evi dencije, a njegov dosije unisti, 1990. Iko U 111 fa Xoltat ■ tlv Eu knllf Uuurlja zajrr Sena osnogodisnjja, interna kvali- fikacija, KT ■etalaki radnik orfuliaclja gdj* j. BAUOZI Hajdarpasic js duzo vremena koristen kao op. Njemaiki jezik "■ »«""«r" ° ,obi " ■ * ,tiono " 1 Hazarder, kockar r„ U ,.- ,-,»„ SK Ne i:;:;;„;;,:r::::„: :r e CUVAR1 JUGOSLAVIA - SURADNIC1 UDBE U BIH ■rep13bli& rijat' za'unutra Snje poslove '? S obzirom da je prestao interes prema licima na koja je bio usmjeren, predlaiemo da se op. sodine u Vrnnvo - Ivanf*rad, SR Orna Gora, Musliman, pro- fesor - direktor SUP u Srednjoiikolskom centru Gorazde , clan :5KJ, ozenjon, stalno nastanjen u ^Marsala Tita bb. U dosada Snjem kori Stenju davao je periferna zapa Zanja vezano za neka bezbjednosno interesantna lica koja se nalaze u emi- graciji i na privremenom radu u SR Njemackoj . lo sada je dao niz drafrocjenih podataka o nepri.jateljskoj aktivnosti Gajic Bozid ara i dr., PPH i Kovacevic Hadomana, PI cemu je napisano vise informacija. radaikt Mtha Xdarlfi mitn Idnija r«dat o2 bw M«^ Datum evidantir.i^ PRIJEDLOG aa angaiovaaje aaradmika Ha osaovu Slana 45 Pravlla o radu SDB pradlasaa angai vaaja aa saradnju aa SDB ETGAI* &BMSO, sin Saaja, rodjaa 19*3. Cijjaniao da a a i4gata u aasadafiojam radu aa SDB odno- alo korektno, da su podaoi koja jo davao provjaraai prako drugd J icvora, a ob Elroo da ima dobre poaiolja aa pra6enja nap, djala- taoati lica okupljaaih u "Oantru Muelimana Nijagare" koji djalu- ju proufltafikl i aagovaraju idajju "bofinja Stva", madjii kojlaa je i -Jira516 Hasan t P00, i Kara5i6 H«diap, P00, pradlaiano da se IAgata brl Sa kao op.